Εργασίες

Υποβολή Πλήρους Κειμένου

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Πλήρους Κειμένου είναι 30 Ιουνίου 2017


Υποβολη

Οδηγίες Συγγραφής Πλήρους Κειμένου

Για να κατεβάστε τις Οδηγίες Συγγραφής
Καντε κλικ εδω

Για να κατεβάστε το Πρότυπο Συγγραφής
Καντε κλικ εδω

Θεματολογία Εργασιών

 1. Φράγματα, Ταμιευτήρες και περιβάλλον
  • Φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές φραγμάτων και ταμιευτήρων
  • Περιβαλλοντικοί όροι, κοινωνικά οφέλη και επιπτώσεις
  • Περιορισμός υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και αισθητική αποκατάσταση περιβάλλοντος
  • Εμπλουτισμός – αποκατάσταση υπόγειων υδροφορέων, δημιουργία υγροβιότοπων αντιπλημμυρική προστασία κ.λ.π.
  • Διατήρηση και βελτίωση ποιότητας υδατικών πόρων
  • Εκτίμηση και διαχείριση φερτών υλών
 2. Φράγματα και ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων
  • Διαχείριση υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής
  • Οι ταμιευτήρες ως έργα διαχείρισης υδατικών πόρων πολλαπλού σκοπού
  • Tεχνικο-οικονομικά κριτήρια υλοποίησης νέων φραγμάτων
  • Ο ρόλος των φραγμάτων στον ενεργειακό σχεδιασμό - Σύγχρονες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις
  • Ταμιευτήρες και υβριδικά συστήματα παραγωγής ενέργειας
 3. Ασφάλεια φραγμάτων και ταμιευτήρων
  • Εφαρμογή του Κανονισμού Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων.
  • Προβλήματα οργάνωσης του κυρίου διαχειριστή του έργου
  • Παρακολούθηση συμπεριφοράς φραγμάτων και ταμιευτήρων
  • Αναλύσεις θραύσης φράγματος και επιπτώσεις
  • Μακροχρόνια συμπεριφορά και κίνδυνοι οφειλόμενοι στη γήρανση των φραγμάτων
  • Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε αστοχίες Η/Μ εξοπλισμού
  • Ασφαλής παροχέτευση εκτάκτων πλημμυρικών παροχών κατάντη – απαιτήσεις οριοθέτησης της κοίτης
  • Σχέδια Αντιμετώπισης Επικίνδυνων Καταστάσεων
  • Παρουσίαση πρόσφατων συμβάντων ή περιστατικών
 4. Εξελίξεις στις μεθόδους σχεδιασμού & κατασκευής
  • Προδιαγραφές μελετών φραγμάτων-συμπλήρωση ΕΤΕΠ
  • Υλικά κατασκευής Φραγμάτων, μέθοδοι κατασκευής, νέες τεχνικές
  • Εκτίμηση, επιλογή και αναθεώρηση πλημμυρών σχεδιασμού
  • Σχεδιασμός υπερχειλιστών – αναβάθμιση υπερχειλιστών
  • Η επιρροή των Γεωλογικών συνθηκών στο σχεδιασμό.
  • Εξελίξεις στο Γεωτεχνικό σχεδιασμό
  • Εξελίξεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό
  • Εξελίξεις στον Η/Μ εξοπλισμό
 5. Παρουσίαση έργων

Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων

Παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες

Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά.
Παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες. Είναι απαραίτητη η σωστή παρουσίαση του κειμένου.
Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με γραμματοσειρά Times New Roman 12, με μαύρα γράμματα, σε μονό διάστημα.
Αρχίστε την δακτυλογράφηση με τον τίτλο. Ο τίτλος πρέπει να είναι με κεφαλαία έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης
Αμέσως μετά τον τίτλο δακτυλογραφείστε το όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Το όνομα περιλαμβάνει το αρχικό του πρώτου ονόματος και ολόκληρο το επίθετο (π.χ. Μ. Παπαδόπουλος ).
Αμέσως μετά τα όνομα(τα) του/των συγγραφέα(ων) δακτυλογραφείστε τον φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή όποια άλλη ιδιότητα των συγγραφέων.
Να μη συμπεριληφθεί βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.
Το κείμενο του κυρίου σώματος της εργασίας να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις (εκτός τίτλου, ονομάτων κ.τ.λ.)
Κατά την υποβολή της περίληψης θα σας δοθεί ένας κωδικός που θα τον χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε κάτι στην ήδη υποβληθείσα εργασία.
Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας, από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία μέχρι 30/11/2016.
Για να συμπεριληφθεί η εργασία στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πρέπει να έχει καταβληθεί στη Γραμματεία το δικαίωμα συμμετοχής ενός τουλάχιστον συγγραφέα.
Η απόφαση για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας υπόκειται στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής.
Για να κατεβάστε τις Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων

Καντε κλικ εδω

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους.
 • Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Αποδοχή Περιλήψεων

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων είναι 13 Φεβρουαρίου 2017

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίοδος υποβολής περιλήψεων έχει τελειώσει.